2023-10-26

พระสันตะปาปาฟรานซิสยืนยันว่าตําแหน่งบาทหลวงถูกจํากัดไว้สําหรับผู้ชาย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้รวมผู้หญิงได้

By Abdul

พระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ยืนยันหลักปฏิบัติของคริสตจักรคาทอลิกที่ว่าผู้หญิงไม่สามารถรับศีลบวชได้.

พระสันตะปาปากล่าวถึงความเป็นไปไม่ได้ของการบวชผู้หญิง ในหนังสือภาษาสเปนที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่มีชื่อว่า “El Pastor: Desafíos, razones y reflexiones sobre su pontificado” – หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Shepherd: Struggles, Reasons, and Thoughts on His Papacy,”

“ความเป็นจริงที่ว่าผู้หญิงไม่เข้าถึงชีวิตการบริการทางศาสนาไม่ใช่การขาดแคลน เพราะบทบาทของเธอมีความสําคัญมากกว่า” พระสันตะปาปากล่าวตามการแปลจาก Catholic News Agency. “ฉันคิดว่าเราผิดพลาดในการสอนศาสนาเรื่องเหล่านี้ และในที่สุดเราก็ตกอยู่ภายใต้เกณฑ์การบริหารที่ไม่ทํางานในระยะยาว.”

“ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับพระวิญญาณของผู้หญิง ฉันอยากจะกล่าวอย่างชัดเจนว่า จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน เธอมีความรู้สึกทางศาสนจักรอย่างมาก” เขากล่าวเพิ่มเติม

ฉบับภาษาอิตาลีของหนังสือได้รับการเผยแพร่ในสัปดาห์นี้และนําเสนอการยืนยันของพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับการบวชชายเพียงเพศ

นักกิจกรรมหลายคนหวังว่าการบวชผู้หญิง – ซึ่งถูกถือว่าไม่สามารถพิจารณาได้ตามการอภิปรายของคริสตจักรคาทอลิกมากกว่าพันปี – จะได้รับการพิจารณาที่สภาสังคายนาเรื่องสังคายนาที่กําลังดําเนินอยู่ที่วาติกัน.

พระสันตะปาปาได้ย้ําถึงความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักคําสอน ของศาสนาเรื่องนี้ แต่ก็ตั้งคําถามว่าการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ารับศีลบวชจะทําให้คณะบรรพชิตได้ประโยชน์หรือไม่

“นิกายลูเธอรันบวชผู้หญิง แต่ก็ยังมีน้อยคนไปโบสถ์ บาทหลวงของพวกเขาสามารถแต่งงานได้ แต่กระนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเพิ่มจํานวนบาทหลวงได้ ปัญหาอยู่ที่วัฒนธรรม พวกเราไม่ควรมองโลกใส่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางระเบียบจะนํามาซึ่งการแก้ปัญหา” พระสันตะปาปากล่าว

เขาเพิ่มเติมว่า “การปฏิรูปทางศาสนจักรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่อยู่ใต้พื้นฐานได้ แต่การเปลี่ยนแปลงระบบคือสิ่งที่จําเป็น”

พระสันตะปาปาฟรานซิสได้แสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริการของผู้หญิง และการนําของคริสตจักรตั้งแต่ปีแรก ๆ ของการดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา

ในปี 2019 พระสันตะปาปาฟรานซิสได้พูดกับสหภาพนางชีผู้นําระดับสูงของโลกว่า “เราเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง คือการเปิดประกาศของพระเจ้า เราไม่สามารถเดินไปทางอื่นที่มากกว่านั้น[…] ที่จะเปลี่ยนแปลงการเปิดประกาศและคํากล่าวทางศาสนา”

พระสันตะปาปาสรุปอย่างตรงไปตรงมาว่า “เราเป็นคาทอลิก แต่ถ้าหากมีใครจากท่านต้องการก่อตั้งศาสนจักรอื่น ท่านก็อิสระที่จะไป”