2023-11-08

พระเจ้าชาร์ลส์แถลงเป้าหมายของรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมในสุนทรพจน์แรกต่อรัฐสภา

By Abdul

พระราชาชาลส III เปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันอังคาร โดยประกาศนโยบรรณะการดําเนินงานของรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม

พระองค์ทรงแต่งกายด้วยเครื่องแบบพระราชพิธีและประทับคู่กับสมเด็จพระราชินีคา มิลลา เพื่ออ่านสุนทรพจน์ที่ร่างโดยนายกรัฐมนตรีริชชี ซูนัก เกี่ยวกับนโยบายของพรรคอนุรักษนิยม

“ข้าพเจ้าและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าตระหนักถึงประวัติศาสตร์การทรงงานและอุทิศตนให้กับประเทศนี้ของสมเด็จพระราชินีนาถพระองค์ก่อน พระราชาชาลสทรงเปิดปาฐกถา” พระองค์ทรงกล่าวเปิดปาฐกถา

“ผลกระทบจากโควิดและสงครามในยูเครนได้สร้างความท้าทายระยะยาวต่อสหราชอาณาจักร” พระราชาชาลสทรงกล่าว “ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตัดสินใจยากแต่จําเป็นระยะยาว เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้น”

เนื่องจากพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงเขียนสุนทรพจน์ของพระองค์เองสําหรับการเปิดประชุมรัฐสภา จึงยังไม่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายและกฎหมายของพรรคอนุรักษนิยม

นโยบายของรัฐบาลที่จะ “อนุญาตให้มีการขุดเจาะแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติใหม่” ได้รับการกล่าวถึงในสื่อว่าขัดแย้งกับการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนของพระราชาชาลส

นี้คาดว่าจะเป็นการประชุมสุดท้ายของรัฐสภาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2568

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกําลังดําเนินนโยบายต่ออาชญากรรมอย่างเข้มงวด หวังผ่านร่างกฎหมายที่จะขยายโทษจําคุกสําหรับอาชญากรรมร้ายแรง และบังคับให้ผู้กระทําผิดต้องเผชิญหน้ากับเหยื่อ

นโยบายบังคับใช้กฎหมายยังต้องการขยายอํานาจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมือง รวมถึงการถือผู้ประกอบการเทคโนโลยีรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และส่งเสริมแผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย

นโยบายหนึ่งที่ซูนักส่งเสริมคือการเคลื่อนย้ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่การห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด นายกรัฐมนตรีได้ประกาศในต้นปีนี้ว่าจะดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ “ห้ามการขายบุหรี่แก่ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2552”

พระราชาชาลสยังทรงกล่าวถึงกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหราชอาณาจักร ทรงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสหราชอาณาจักรในยูเครนและอิสราเอล

“รัฐมนตรีของข้าพเจ้าจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรนานาชาติ เพื่อสนับสนุนยูเครน รักษาความเข้มแข็งของนาโต และแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สําคัญที่สุด” พระราชาชาลสทรงกล่าว “นี้รวมถึงผลกระทบจากการก่อการร้ายที่โหดร้ายต่อประชาชนอิสราเอล การอํานวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซา และสนับสนุนการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในตะวันออกกลาง”