2021-08-23

ส.ว.ศิรินา ลั่นความดีสำคัญกว่าคนเก่ง แนะรัฐบาลตั้งองค์กรพัฒนาคุณธรรมคนไทย

By Abdul

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ (23 ส.ค.) ว่า “ความดีสำคัญกว่าคนเก่ง” เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งองค์กรคนดี และดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกัน เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

“ความดีสำคัญกว่าคนเก่ง เพราะคนดีย่อมสร้างความสุข แต่ถ้าคนเก่งนะคะ ถ้าไม่ดี ก็สร้างความทุกข์ และความเสียหายให้กับผู้อื่นค่ะ” นางศิรินา กล่าว

“องค์กรคนดีนะคะ จะต้องมีภาครัฐทุกกระทรวง ภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม บริษัทใหญ่ๆ เนี่ย จะช่วยกันสร้างองค์กรคนดีขึ้นมาในองค์กรของตนเอง ภาคประชาสังคมทุกจังหวัดต้องช่วยกันนะคะ ช่วยกันทุกจังหวัดค่ะ”

ต่างเจเนอเรชัน จิตใจก็ต่าง

ส.ว. รายนี้ กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เจเนอเรชันวาย เจเนอเรชันซี และอัลฟา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู พอเพียง และมีจิตอาสา เพื่อให้เป็นคนดี เพราะคนยุคนี้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ไม่ยาก เพราะมีแหล่งความรู้นอกห้องเรียนอยู่รอบตัว

นางศิรินา มองว่า คนกลุ่มนี้อยู่ในโลกที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วย มุมมองต่อประเด็นต่างๆ ในสังคม จึงต่างจากคนกลุ่มที่มีอายุมากกว่า และกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

“เจเนอเรชันเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือความแตกต่างของเจเนอเรชัน ความแตกต่างของประสบการณ์ชีวิต ความรู้ความสามารถที่ไม่เหมือนกัน และสำคัญที่สุดคือความแตกต่างความรู้สึก ความคิดจิตใจ ก็คือความแตกต่างด้านคุณธรรมของแต่ละคน” นางศิรินา กล่าว

“ความเก่ง ความสามารถจะตามมาเอง เพราะสมัยนี้ความรู้มีทุกแห่ง ความสามารถสร้างได้ไม่ยากนะคะ สำคัญที่ว่าคนไทยอยากทำความดีหรือไม่ เพราะคนที่ดีจะเลือกทำสิ่งที่ดี และคนไม่ดีจะเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะ” 

แนะพัฒนาสุขภาคนไทย

นอกจากความดีด้านจิตใจแล้ว นางศิรินา มองว่า คนไทยต้องมีสุขภาพดีและอายุยืนด้วย รัฐบาลควรส่งเสริมงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ และพัฒนากีฬาเพราะกีฬาทำให้คนมีสุขภาพดี มีวินัย รู้แพ้รู้ชนะ