2024-01-24

JVSPAC Acquisition Corp. ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตั๋วแลกเงินสาธารณะเบื้องต้น 57.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการใช้สิทธิ์ของผู้จัดจําหน่ายเพื่อซื้อเพิ่มเติม

By Abdul

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, วันที่ 24 มกราคม 2567 — JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ:JVSAU) (“บริษัท”) บริษัทแบลงก์เช็คที่จดทะเบียนใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทจํากัดของ หมู่เกาะเวอร์จินของสหราชอาณาจักร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการควบรวมกิจการ การซื้อขายหุ้น การซื้อสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การจัดตั้งใหม่หรือการรวมกิจการธุรกิจอื่นๆ กับธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจประกาศว่าบริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นตราแรกสาธารณะ 5,750,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมหุ้นเพิ่มเติม 750,000 หน่วยที่ออกตามสิทธิเพิ่มจํานวนหุ้น รวมเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นตราแรกสาธารณะ 57,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญชนิด A หนึ่งหุ้น และสิทธิหนึ่งสิทธิ ซึ่งสิทธินั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหนึ่งในสี่ (1/4) ของหุ้นสามัญชนิด A หนึ่งหุ้นเมื่อบริษัทดําเนินการควบรวมกิจการเริ่มต้น หน่วยนี้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก (“นาซดัก”) ภายใต้สัญลักษณ์ “JVSAU” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เมื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในหน่วยเริ่มซื้อขายแยกกัน หุ้นสามัญและสิทธิจะซื้อขายในนาซดักภายใต้สัญลักษณ์ “JVSA” และ “JVSAR” ตามลําดับ

Maxim Group LLC เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายนี้

การยื่นขอจดทะเบียนแบบ S-1 (เลขที่ไฟล์ 333-275176) (“เอกสารจดทะเบียน”) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จําหน่ายในการเสนอขายหุ้นตราแรกสาธารณะได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (คณะกรรมการก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 การเสนอขายนี้ดําเนินการเพียงแต่ผ่านเอกสารคําอธิบายการเสนอขาย สําเนาเอกสารคําอธิบายการเสนอขายสามารถขอได้จาก Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, หรือโทรศัพท์ที่ (212) 895-3745 หรืออีเมลที่ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการก.ล.ต.

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นดังกล่าวในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือผ่านการควบคุมตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น

เกี่ยวกับ JVSPAC Acquisition Corp.

JVSPAC Acquisition Corp. เป็นบริษัทแบลงก์เช็ค ซึ่งบางครั้งเรียกว่า บริษัทจัดตั้งเพื่อการควบรวมกิจการพิเศษ หรือ SPAC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการควบรวมกิจการ การซื้อขายหุ้น การซื้อสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การจัดตั้งใหม่หรือการรวมกิจการธุรกิจอื่นๆ กับธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจ JVSPAC Acquisition Corp. มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจในกลุ่มไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต รวมถึงเกี่ยวกับการปิดการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถรับรองได้ว่าการเสนอขายจะดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือว่าจะดําเนินการได้เลย ข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคตยังอาจมีความเสี่ยงจํานวนมากตามที่ระบุไว้ในส่วนปัจจัยเสี่ยงของเอกสารจดทะเบียนและเอกสารคําอธิบายการเสนอขายที่ยื่นต่อคณะกรรมการก.ล.ต. บริษัทไม่มี