2023-11-06

ตลาดโรบอตค้นหาและช่วยเหลือจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 18.5 ระหว่างปี 2023 ถึงปี 2030 เนื่องจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในความปลอดภัยของมนุษย์

By Beam

SNS LOGO

รายงาน SNS Insider บ่งชี้ว่า ตลาดหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติดที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 18.5 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2023 ถึงปี ค.ศ. 2030.

ภาพรวมตลาดหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติด:

ตามการวิจัยของ SNS Insider ตลาด หุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติด กําลังอยู่ในระยะเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเทคโนโลยี ความต้องการตอบสนองภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรวดเร็ว การให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของมนุษย์ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน และการลงทุนที่สําคัญในการวิจัยและพัฒนา

รายงาน SNS Insider บ่งชี้ว่า ตลาดหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติดคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 18.5 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2023 ถึงปี ค.ศ. 2030.

ขอบเขตของรายงาน

หุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติดเป็นระบบหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หุ่นยนต์เหล่านี้มีระบบเซ็นเซอร์ กล้อง และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้สามารถเดินทางในพื้นที่ที่อันตราย ตรวจจับสัญญาณชีพ และค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังได้ วัตถุประสงค์หลักคือเร่งรัดการปฏิบัติงานค้นหาและช่วยเหลือ เพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุอุตสาหกรรม หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ขอรับตัวอย่างรายงานตลาดหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติด @ https://www.snsinsider.com/sample-request/2076

ผู้เล่นหลักที่รวมอยู่คือ:

  • Howe & Howe Technologies, Inc
  • Kongsberg Maritime
  • Lockheed Martin Corporation
  • Pliant Energy Systems LLC
  • Saab AB
  • Thales Group
  • Boston Dynamics
  • FLIR Systems, Inc
  • Hydronalix
  • Northrop Grumman Corporation, and other players.

การวิเคราะห์ตลาด

หนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเติบโตของตลาดหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติดคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านหุ่นยนต์ นวัตกรรมในด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการมองเห็นของเครื่อง ได้พัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์เหล่านี้ให้มีความสามารถในการรับรู้มากขึ้นและมีทักษะในการตัดสินใจที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถเดินทางในพื้นที่ที่ซับซ้อน ระบุตัวผู้รอดชีวิต และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ได้อย่างแม่นยําและรวดเร็ว ความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นได้ยืนยันความจําเป็นในการมีแนวทางการตอบสนองฉุกเฉินที่ทันสมัย หุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติดมีบทบาทสําคัญในสถานการณ์เหล่านี้ที่เวลาเป็นสิ่งสําคัญ หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประเมินสถานการณ์ และค้นหาผู้รอดชีวิต ซึ่งช่วยให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทําให้เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ส่งเสริมความต้องการหุ่นยนต์ค้นหาและช่วยเหลือคนติด

การแบ่งส่วนตลาดและการแบ่งย่อยตลาดที่รวมอยู่: