2023-09-30

นักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองชาวอินเดีย ดร. อาห์เหม็ด ฮาก สนับสนุนความรัก สันติภาพ และความกลมเกลียวก่อนการเลือกตั้งปี 2024

By Beam
Dr Ahmed Haque Human Peace Activist

นิวเดลี, เดลี 30 ก.ย. 2023 – ดร. อาห์เหม็ด ฮาก, นักเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง และสันติภาพชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง ได้กระตุ้นให้คนจากทุกสาขาอาชีพรวมตัวกันในการแสวงหาความรัก สันติภาพ และความกลมเกลียว ในขณะที่โลกกําลังรอคอยการเลือกตั้งในปี 2024

ดร. อาห์เหม็ด ฮาก เป็นบุคคลที่โดดเด่นและเมตตากรุณา ซึ่งชีวิตและงานของเขามุ่งเน้นที่จะปรับปรุงสวัสดิภาพของสังคมและให้ความหมายแก่ชีวิตของปัจเจกบุคคลทั่วโลก ภายใต้การนําของเขา สหพันธ์ระเบียบโลกที่ยุติธรรมได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ทุ่มเทในการส่งเสริมสันติภาพระหว่างชุมชนทั่วโลก

ดร. ฮากเน้นย้ําความจําเป็นเร่งด่วนในการรวมพลังเพื่อนํามาซึ่งสันติภาพถาวรและความกลมเกลียวในสังคมทั่วโลก เขาเชื่อว่าการปลูกฝังความเข้าใจอันลึกซึ้งและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้คนนั้นมีความสําคัญยิ่งต่อการบรรลุวิสัยทัศน์นี้ เพื่อให้บรรลุความฝันนี้ เขาได้เริ่มโครงการต่างๆ ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลายเป็นทูตแห่งสันติภาพและความกลมเกลียว เผยแพร่ค่านิยมเหล่านี้ไปทั่วที่พวกเขาไป

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของ ดร. อาห์เหม็ด ฮาก ยังขยายไปถึงวงการธุรกิจ ที่ซึ่งเขาดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของสมาคมสันติภาพระหว่างชาวยิวและมุสลิมนานาชาติ เพื่อแทนผลประโยชน์ของสันติภาพระหว่างประเทศระหว่างอิสราเอล ปาเลสไตน์ และประเทศตะวันออกกลาง การมีส่วนร่วมในโปรแกรมสันติภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาในการสร้างโลกที่เป็นระเบียบและเอื้ออาทรมากขึ้น ก่อตั้งบนหลักการของสันติภาพ มนุษยธรรม และภราดรภาพ

ในความสําเร็จที่สําคัญ ดร. ฮากได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมจําลองสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ Best Diplomats United Nations Simulation Conference ที่จัดขึ้นในดูไบเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเน้นย้ําความมุ่งมั่นของเขาต่อความก้าวหน้าทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสวัสดิภาพของสังคม เขามองเห็นกรอบการทํางานเพื่อสันติภาพในระดับชาติที่ซึ่งสิทธิมนุษยชนและสิทธิชาติสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชีวิตของประชาชน

อิทธิพลของ ดร. อาห์เหม็ด ฮาก ข้ามพรมแดน ครอบคลุมอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา เขาได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อ สถาบันรัฐบาล และชุมชนอย่างกว้างขวาง

ในโลกที่กําลังต้องการบุคคลต้นแบบมากขึ้นที่สามารถกระตุ้นเปลวไฟแห่งความดีและสันติภาพ ดร. อาห์เหม็ด ฮาก ยืนเป็นแรงบันดาลใจและสัญลักษณ์แห่งความหวังสําหรับอนาคตที่สดใสและกลมเกลียวมากขึ้น

https://www.deccanherald.com/brandspot/sponsored/peace-activist-dr-ahmed-haque-honoured-at-g20-summit-held-at-vigyan-bhawan-central-