2023-09-01

สันชีพ คันธาวราช มันโสตรา พูดถึงการใช้ AI เพื่อปฏิวัติการศึกษาในแอฟริกา

By Beam

Sanjeev Gandhavraj Mansotra พูดถึงการใช้ AI เพื่อปฏิวัติการศึกษาในแอฟริกา

การใช้ Artificial Intelligence สามารถช่วยลดช่องว่างหลายอย่าง ปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับแต่ง และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กทั่วทวีป

นิวเดลี, เดลี 1 ก.ย. 2023 – AI มีศักยภาพในการปรับปรุงการศึกษาของแอฟริกาโดยการแก้ไขปัญหาเช่น ทรัพยากรจํากัด ครูไม่เพียงพอ และอุปสรรคทางภาษา ดังนั้นจึงส่งเสริมการเรียนรู้และความก้าวหน้า ตามที่ Sanjeev Mansotra กล่าวว่า การใช้ Artificial Intelligence สามารถช่วยลดช่องว่างหลายอย่าง ปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับแต่ง และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กทั่วทวีป เขาเชื่อว่าระบบการศึกษาของแอฟริกาสามารถยกระดับได้ด้วยการใช้ AI (Artificial Intelligence) อย่างเหมาะสม

ระบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะส่วนบุคคลที่ใช้ AI (Artificial Intelligence) ขับเคลื่อน สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการศึกษาอย่างสิ้นเชิงโดยการปรับแต่งโอกาสทางการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละนักเรียน ระบบเหล่านี้วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้และความก้าวหน้าเพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งช่วยเสริมความเข้าใจและการจดจํา การประยุกต์ใช้การศึกษาหลักที่ส่งเสริมโดย Sanjeev Mansotra ทําให้มั่นใจว่านักเรียนได้รับระดับความช่วยเหลือและความท้าทายที่เหมาะสม

การเติบโตของแอฟริกาขึ้นอยู่กับการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนนี้ทําให้ผู้นําในอนาคตมีอํานาจมากขึ้น AI สามารถทําให้การศึกษามีความเท่าเทียมกันโดยให้นักเรียนชนบทและด้อยโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่องว่างทางความรู้อาจถูกปิดช่อง และบุคคลมากขึ้นสามารถได้รับความรู้และทักษะที่จําเป็นด้วยการใช้ห้องเรียนเสมือน หลักสูตรออนไลน์ และเนื้อหาการสอนที่ใช้ AI ขับเคลื่อน

การวางแผนบทเรียนและการตรวจการบ้านสามารถทําโดยอัตโนมัติโดย AI ทําให้ครูมีเวลาในการมุ่งเน้นการสอนและการให้คําปรึกษา นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังให้มุมมองเกี่ยวกับผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน ช่วยให้ความช่วยเหลือนักเรียน ระบบแปลภาษาที่ใช้ AI ขับเคลื่อนสามารถจัดหาเนื้อหาการสอนในภาษาท้องถิ่นหลายภาษา ส่งเสริมภาษาหลายภาษาและขจัดอุปสรรคทางภาษา

การทําให้วัสดุการเรียนรู้เป็นแบบพลวัต การใช้การวิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้ม ประเมินวิธีการสอน และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล เป็นวิธีที่ AI อาจปรับปรุงการสร้างเนื้อหาการศึกษา สถาบันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและวิธีการสอนตลอดเวลา

ดังนั้น AI จึงมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งการศึกษาในแอฟริกาอย่างสิ้นเชิง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และการเรียนรู้อย่างครอบคลุม แอฟริกาต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับความสามารถของ AI และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่