2021-05-05

8 ผู้นำวงการคริปโตในไทยประกาศตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรก

By Natcha

อ้างอิงจากสื่อข่าวประชาสัมพันธ์ อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ได้ร่วมมือกับ 7 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association: TDO) แห่งแรกของประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เพิ่มความมั่นใจนักลงทุนสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไป

นายพีรเดช ตันเรืองพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Upbit Thailand) กล่าวว่า ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงิน การบริการ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ  ซึ่งปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งระดมทุน และอยู่ในความสนใจของนักลงทุน ทำให้เกิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่ในปัจจุบันยังคงมีความไม่สมดุลของการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแนวทางการกำกับดูแลอยู่บ้าง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจำนวน 8 บริษัทจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association: TDO)” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยประกอบไปด้วยสมาชิก 8 รายได้แก่

  1. บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  3. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  4. บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
  5. บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
  6. บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
  7. บริษัท บิทาซซ่า จำกัด
  8. บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงดำเนินการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดและการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด

“การจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเป็นเอกภาพของวงการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งขณะนี้มี 8 บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกแล้ว โดยคาดว่าจากความร่วมมือนี้จะช่วยผลักดัน และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างความสมดุลและความโปร่งใสซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน” นายพีรเดช กล่าว

ในอนาคตสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย มีแผนการที่จะสร้างสมาคมให้เป็นพื้นที่สำหรับการให้คำปรึกษา และการสนทนาที่โปร่งใสกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่อสร้างสรรค์ และสนับสนุนนวัตกรรมด้านการลงทุน และหวังที่จะรับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาเข้าร่วมสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอีกด้วย