2023-11-12

JTP Hudson Valley Water – Sewer เปิดตัวโซลูชันนโวเทียฟเพื่อการจัดการน้ําอย่างยั่งยืน

By Beam
logo

JTP Hudson Valley Water & Sewer ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านการบริหารจัดการน้ําและระบบประปา ภาคภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัยในภูมิภาคฮัดสันแวลเลย์

ฮัดสัน นิวยอร์ก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  – JTP Hudson Valley Water & Sewer ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านการบริหารจัดการน้ําและระบบประปา ภาคภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัยและมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนในภูมิภาคฮัดสันแวลเลย์

เมื่อชุมชนต่างๆ ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา มลพิษ และโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่ JTP Hudson Valley Water & Sewer มุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบครบวงจร มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการที่นวตกรรมของบริษัทรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย แผนงานยุทธศาสตร์ และความมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะสําคัญของแผนงานของ JTP Hudson Valley Water & Sewer:

  • โครงสร้างพื้นฐานน้ําอัจฉริยะ: JTP เสนอระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ําที่ทันสมัยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อติดตามการทํางานในเวลาจริง วิเคราะห์ข้อมูล และทํานายเพื่อจัดการน้ําแบบป้องกันล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรับประกันคุณภาพน้ํา: บริษัทให้ความสําคัญกับการรับประกันคุณภาพน้ํา โดยใช้เซ็นเซอร์ที่ทันสมัยเพื่อตรวจหาสารพิษและรักษามาตรฐานคุณภาพน้ํา
  • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน: JTP เสนอแผนงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานน้ําและระบบประปาที่เก่าแก่ให้ทันสมัย
  • การมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษา: JTP เชื่อว่าการอนุรักษ์น้ําเป็นความรับผิดชอบของชุมชน จึงมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ํา
  • ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม: JTP มุ่งเน้นแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการระบบนิเวศน์เขียว เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน

นายโจ ยูคเนวิช ซีอีโอของ JTP Hudson Valley Water & Sewer กล่าวว่า เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบยั่งยืนและมีนวตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในอนาคต”

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JTP Hudson Valley Water & Sewer โปรดติดต่อ:

นายโจ ยูคเนวิช

ซีอีโอ

JTP Hudson Valley Water & Sewer

jtpny.com

info@hvjtp.com

845-335-7449

residential plumbinghome mobile bg1400

ติดต่อสื่อ

JTP Hudson Valley Water & Sewer

info@hvjtp.com

845-335-7449

2253 State Route 300

Home

แหล่งที่มา: JTP Hudson Valley Water & Sewer